Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury

 • Data publikacji 2017- 12- 20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji 2017- 12- 20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • spełnia wymagania dostępności na poziomie kontrastowania strony
 • spełnia wymagania dostępności na poziomie dostosowania wielkości czcionek
 • brak opisów zdjęć częściowo
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • nie każdy element jest dostępny za pomocą klawiatury

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020- 09- 23
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021- 02- 02
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021- 03- 18
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021- 04- 01
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2023- 02- 20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Świetlicki
 • e-mail: dyrektor@moakwasilkow.pl
 • tel.: 534 – 885 – 400

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie
 • adres: ul. Żurawia 13, 16-010 Wasilków
 • e-mail: dyrektor@moakwasilkow.pl
 • tel.: 534- 885- 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, ul. Żurawia 13, 16-010 Wasilków.

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie mieści się w budynku, którego wejście znajduje się od ul. Żurawiej. Przed wejściem na teren Ośrodka, po lewej stronie znajduje się słup informacyjny. Do wejścia prowadzi długi podjazd o piaszczystej nawierzchni (70m dł.) po obu jego stronach znajdują się dwa pasy zieleni, na którym z prawej strony rosną świerki, a po lewej stronie bliżej wejścia posadzona jest łąka kwietna. Z prawej strony od drzwi wejściowych znajduje się czerwona tablica informacyjna z białym drukowanym napisem: „Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie”. Wejście do Ośrodka nie ma stopnia, ani poręczy. W wejściu budynku, na parterze po lewej stronie znajduje się magazynek o powierzchni ok 7m2. Na tym samym poziomie wzdłuż lewej ściany znajduje się wysoka lada, za którą jest sala muzyczna o powierzchni ok 7,5m2. W holu na parterze po prawej stronie od wejścia znajduje się otwarta przestrzeń ok. 116m2, w której odbywają się zajęcia organizowane przez Ośrodek, tj.: wystawy, spotkania, warsztaty, zajęcia muzykoterapii, koncerty, seanse filmowe, pokazy i wiele innych działań kulturalnych. Idąc w jej głąb, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie porządkowe o powierzchni ok. 1,8m2, a za nim toaleta o powierzchni 4,5m2. Za toaletą znajdują się schody do podpiwniczenia, w którym jest kotłownia. Z poziomu parteru, przechodząc z przestrzeni otwartej, po prawej stronie od wejścia za ladą znajduje się balustrada z 5cioma schodami prowadzącymi na podwyższenie, w którym jest otwarta przestrzeń gastronomiczna o pow. ok. 7m2 oraz toaleta o pow. 2m2. Po prawej stronie od wnęki gastronomicznej są schody z balustradą prowadzące na na I piętro. Na piętro prowadzi 15 stopni.
Po lewej stronie od wejścia na I piętro znajduje się szatnia, pełniąca funkcję magazynu z zapleczem sanitarnym o łącznej powierzchni ok. 16m2. Na przeciwko schodów prowadzących na I piętro znajduje się pomieszczenie porządkowe o pow. 6m2, obok usytuowana jest kantyna z pomieszczeniem sanitarnym o pow. ok 23m2. Po lewej stronie od balustrady na piętrze znajduje się otwarta przestrzeń biurowa o pow. ok. 20m2, w której po prawej stronie od balustrady w 1,5m odstępach stoją 3 biurka i długi stół. Przy lewej ścianie stoją 2 wysokie szafki z półkami, szafa biurowa i niska półka. Za ścianą znajduje się sala z lustrami wraz z wnęką magazynową przeznaczona do ćwiczeń ruchowych o łącznej pow. ok. 60m2. W budynku nie ma toalet z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy pedagoga osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych w wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telefonicznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848