RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Dworna 19, 16-010 Wasilków, REGON 200056419.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Paweł Pogorzelski, kontakt: 888050176 lub inspectordanychosobowych@gmail.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– pozyskania informacji nie wynikających z przepisów prawa na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
– kontaktu poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z rozliczeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– kontaktów służbowych oraz uzasadnionego interesu administratora (np. monitoringu w celach bezpieczeństwa lub wysyłania informacji o imprezach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– prowadzenia profilu na portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– przekazywania innym podmiotom współpracującym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– zbierania plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– realizacji obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Konkretny cel przetwarzania będzie określony w momencie kontaktu z daną osobą.

  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu (np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne i marketingowe), osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. np. Policja, Prokuratura, Sądy.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia odwiedzania strony, wniesienia sprzeciwu, do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.
  • Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.