RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Żurawia 13, 16-010 Wasilków, REGON 200056419.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Paweł Pogorzelski, kontakt: 888050176 lub inspectordanychosobowych@gmail.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– pozyskania informacji nie wynikających z przepisów prawa na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
– kontaktu poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z rozliczeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– kontaktów służbowych oraz uzasadnionego interesu administratora (np. monitoringu w celach bezpieczeństwa lub wysyłania informacji o imprezach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– prowadzenia profilu na portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– przekazywania innym podmiotom współpracującym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– zbierania plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– realizacji obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Konkretny cel przetwarzania będzie określony w momencie kontaktu z daną osobą.

  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu (np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne i marketingowe), osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. np. Policja, Prokuratura, Sądy.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia odwiedzania strony, wniesienia sprzeciwu, do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.
  • Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Newsletter

*Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, (ul. Żurawia 13, 16-010 Wasilków, tel. 534 885 400) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie możliwy jest pod adresem email inspectordanychosobowych@gmail.com ) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty które na zlecenie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury będą świadczyły usługi e-mailingu/wysyłki newslettera a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozsyłania przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury newslettera, nie dłużej jednak przez czas aktualności Pani/Pana danych lub do momentu otrzymania przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie żądania usunięcia z subskrypcji. 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO 7) W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania newslettera.