Statut

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§   1.
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, zwany dalej „MOAK” jest instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych a także postanowień niniejszego statutu.
§   2.

Terenem działania MOAK jest obszar Gminy Wasilków, a siedzibą miasto Wasilków.

§   3.

MOAK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§   4.

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie posługuje się nazwą skróconą “MOAK w Wasilkowie”.

§   5.
MOAK może współpracować z analogicznymi organizacjami i instytucjami kultury, stowarzyszeniami, towarzystwami, fundacjami oraz z organami władz publicznych i innymi podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.
§   6.

MOAK może posługiwać się graficznym znakiem firmowym, zatwierdzonym przez Dyrektora.

§   7.

Organizatorem MOAK jest Gmina Wasilków.

Rozdział 2.
Zakres działalności 
§   8.

   Celem działania MOAK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Wasilków oraz animacja rozwoju aktywności społecznej mieszkańców Gminy poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, promocję działań kulturalnych oraz tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do kultury, turystyki i rekreacji.
§   9.

Do szczegółowego zakresu działań MOAK w   zakresie kultury należy:

1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania dzieci, młodzieży i  dorosłych poprzez ich działalność w zespołach i kołach zainteresowań, a także przekazywanie i udostępnianie wiedzy o kulturze, sztuce, uczenie jej rozumienia i właściwego odbioru;
2) inspirowanie i rozwijanie zainteresowania amatorską twórczością artystyczną, współpraca z amatorskim ruchem artystycznym, twórcami nieprofesjonalnymi, zespołami folklorystycznymi, klubami osiedlowymi lub wiejskimi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie Gminy;3)   organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych: spektakli, koncertów, festiwali, festynów, wystaw, spotkań, projekcji;

4)   udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych stowarzyszeniom, towarzystwom kulturalnym i innym podmiotom, w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców i poszerzania oferty kulturalnej;

5)   rozpoznawanie i zaspokajanie kulturalnych potrzeb i zainteresowań mieszkańców;

6)   gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

7)   udostępnianie pomieszczeń własnych stowarzyszeniom, towarzystwom i innym podmiotom, na odrębnie określonych zasadach;

8)   prowadzenie innych form działalności kulturalnej.

§   10.

Do szczegółowego zakresu działań MOAK w zakresie turystyki i rekreacji należy:

1)   upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i kulturowego Gminy Wasilków;

2)   prowadzenie działań propagujących rozwój turystyki i rekreacji;

3)   koordynowanie działań podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi;

4)   współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspólnych zamierzeń organizacji ruchu turystycznego;

5)   promowanie turystyki i rekreacji wśród mieszkańców;

6)   nadzór nad stanem i sposobem wykorzystywania gminnych obiektów i urządzeń rekreacyjnych.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§   11.

MOAK kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt jej działalności.

§   12.

1.   Dyrektora MOAK powołuje i odwołuje Burmistrz Wasilkowa w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

2.   Czynności wobec Dyrektora w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Wasilkowa.

§   13.

  Do zadań Dyrektora należy realizacja statutu MOAK oraz w szczególności:
1)   nadawanie regulaminu organizacyjnego;2)   ustalanie głównych kierunków działania, w oparciu o samodzielnie opracowany roczny plan działalności merytorycznej i   harmonogram zaopiniowany przez komisję Rady Miejskiej, w której kompetencjach są sprawy związane z kulturą;

3)   zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

4)   zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej;

5)   składanie oświadczeń woli w imieniu MOAK

§   14.
  Organizację wewnętrzną MOAK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu wymaganych przepisami opinii.
Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej 
§   15.
1.   MOAK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.2.   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji z budżetu Gminy Wasilków i zatwierdzony przez Dyrektora.

3.   MOAK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

4.   Działalność MOAK finansowana jest z:

1)   rocznej dotacji z budżetu Organizatora,

2)   wpływów z prowadzonej działalności,

3)   najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4)   dotacji otrzymywanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa,

5)   środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

5.   MOAK może pozyskiwać wpływy z:

1)   prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, prowadzenia pracowni specjalistycznych, poradnictwa,

2)   organizacji imprez zleconych,

3)   wypożyczania sprzętu, wynajmu sal i pomieszczeń,

4)   sprzedaży biletów na imprezy,

5)   promocji firm na organizowanych przez siebie imprezach,

6) sprzedaży powierzchni reklamowych w   wydawanych przez siebie publikacjach i   stronach internetowych,

7)  sprzedaży usług plastycznych, dekoracyjnych i innych usług związanych z   działalnością statutową,

8)   organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

9)   impresariatu artystycznego.

§   16.

Środki uzyskane z działalności, o której mowa w §15 ust. 4 i 5, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

§   17.

MOAK posiada odrębny rachunek bankowy.

§   18.

Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§   19.

Roczne sprawozdania z działalności merytoryczno-finansowej MOAK podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§   20.

Zmiany Statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§   21.

Połączenie, podział lub likwidacja MOAK może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.